Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Alexey Kucherov
7,364.50
SERGEY NADTOCHIY
5,036.39
Evgeny Nabiulin smiley
3,146.80
Anton Minskiy smiley
1,978.24
Kristina Yaroshevich
1,591.90
Fedor Yaremenko
1,071.05
Aleksey Spiridonov
357.70
Sergey Kurokhtin smiley
336.95
Fedor Nasyrov
76.73
Andrey Danilenko
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/18
123.14

37.58
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/15/18
84.34

38.11
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
244.58

39.54
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
199.14

57.78
Sergey Kurokhtin
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
103.54

37.41
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
9/8/18
155.05

49.33
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
9/8/18
137.81

40.98
Sergey Kurokhtin
Shchekino (RU / 0)
9/8/18
115.76

60.17
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/8/18
115.47

26.41
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/2/18
194.20

54.81
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/2/18
143.61

48.72
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/1/18
161.53

46.55
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/31/18
212.40

67.16
Anton Minskiy
Shchekino (RU / 0)
8/31/18
184.88

41.11
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/30/18
34.72

40.74
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/29/18
120.73

60.13
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/28/18
139.81

43.20
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/27/18
116.22

43.18
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/26/18
484.93

97.29
Anton Minskiy
Usman (RU / 0)
8/26/18
278.00

71.56
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/25/18
257.21

50.28
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/24/18
65.65

24.35
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
147.36

31.23
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
125.62

45.98
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
92.36

55.22
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/21/18
199.20

71.43
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/20/18
178.74

70.08
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/19/18
350.89

70.16
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/19/18
272.19

82.61
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/18/18
328.13

76.03
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/18/18
184.11

82.11
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/18/18
140.42

51.15
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/18/18
96.20

36.82
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/18/18
0.00

31.86
Sergey Kurokhtin
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
150.64

35.05
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
130.60

33.38
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
82.77

34.25
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
0.00

21.79
Andrey Danilenko
Shchekino (RU / 0)
8/16/18
0.00

48.82
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/15/18
266.14

62.89
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/14/18
155.44

30.43
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/14/18
117.16

38.08
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/14/18
109.96

33.14
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/12/18
244.82

63.53
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/18
258.94

67.57
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/11/18
105.14

31.18
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/18
100.06

32.29
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/11/18
0.00

35.94
Andrey Danilenko
Shchekino (RU / 0)
8/10/18
307.85

59.18
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/10/18
0.00

33.59
Andrey Danilenko
Shchekino (RU / 0)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/18
56.47

17.48
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/15/18
3.99

12.71
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
174.64

42.66
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
126.76

41.48
Sergey Kurokhtin
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
51.30

22.17
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
9/8/18
76.01

49.08
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/8/18
65.71

17.97
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/8/18
64.93

23.23
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
9/8/18
55.07

22.64
Sergey Kurokhtin
Shchekino (RU / 0)
9/2/18
112.21

38.32
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/2/18
64.20

24.61
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/1/18
88.98

33.92
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/31/18
117.63

31.22
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/31/18
70.03

24.15
Anton Minskiy
Shchekino (RU / 0)
8/30/18
12.53

10.21
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/29/18
27.78

81.10
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/28/18
62.00

29.94
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/27/18
33.16

45.37
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/26/18
184.89

64.48
Anton Minskiy
Usman (RU / 0)
8/26/18
113.45

50.93
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/25/18
173.50

44.03
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/24/18
31.26

25.07
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
51.88

12.10
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
42.26

19.41
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
27.60

45.00
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/21/18
6.05

33.27
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/20/18
45.55

19.07
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/19/18
193.75

48.47
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/19/18
169.28

65.82
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/18/18
207.17

58.74
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/18/18
93.23

56.98
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/18/18
89.70

77.84
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/18/18
28.02

25.77
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
103.32

30.53
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
70.52

20.22
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
23.66

11.79
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/15/18
165.49

46.74
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/14/18
73.81

17.37
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/14/18
62.41

24.59
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/14/18
59.61

19.79
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/12/18
118.14

37.37
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/18
60.57

21.68
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/18
28.60

13.94
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/11/18
12.95

18.84
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/10/18
169.88

39.62
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/9/18
257.32

43.16
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/9/18
21.15

20.65
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/8/18
201.95

44.96
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/7/18
70.95

25.45
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/6/18
25.22

36.76
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/9/18
26.19

26.19
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
9/8/18
40.99

40.99
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/31/18
39.50

45.72
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/30/18
9.27

10.73
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/29/18
41.32

47.82
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/28/18
36.98

42.80
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/27/18
35.89

41.54
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/26/18
93.39

105.99
Anton Minskiy
Usman (RU / 0)
8/26/18
71.56

71.56
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/25/18
67.15

67.15
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/23/18
26.37

30.52
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/21/18
52.45

60.71
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/20/18
56.33

65.20
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/19/18
75.14

75.14
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/19/18
62.14

71.93
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/18/18
75.00

75.00
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/18/18
52.42

60.67
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/15/18
49.48

57.28
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/14/18
27.19

31.47
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/12/18
62.89

72.80
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/18
71.98

71.98
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/11/18
22.94

26.55
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/10/18
76.45

76.45
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/9/18
73.46

73.46
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/8/18
72.99

72.99
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/7/18
71.62

71.62
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/6/18
44.35

44.35
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/5/18
74.74

74.74
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/4/18
70.93

70.93
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/3/18
100.19

100.19
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/2/18
59.06

59.06
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
7/24/18
61.65

57.95
Kristina Yaroshevich / Holger Massow
Bensheimer St... (DE / HE)
7/23/18
28.54

26.83
Kristina Yaroshevich / Holger Massow
Bensheimer St... (DE / HE)
7/14/18
76.13

76.13
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
7/13/18
54.93

48.34
Evgeny Nabiulin smiley
Rydoma (RU / 0)
7/13/18
23.61

19.71
Fedor Yaremenko
Rydoma (RU / 0)
7/11/18
19.63

16.39
Fedor Yaremenko
Rydoma (RU / 0)
7/7/18
52.39

52.39
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
7/7/18
24.23

20.23
Fedor Nasyrov
Rydoma (RU / 0)
7/7/18
13.61

11.98
Evgeny Nabiulin smiley
Rydoma (RU / 0)
7/7/18
2.86

2.52
Evgeny Nabiulin smiley
Rydoma (RU / 0)
6/28/18
47.04

54.45
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
6/27/18
41.21

47.70
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
6/26/18
53.27

61.67
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
6/26/18
24.53

20.48
Fedor Yaremenko
Rydoma (RU / 0)
6/26/18
22.69

20.14
Kristina Yaroshevich
Rydoma (RU / 0)
6/26/18
10.54

9.28
Evgeny Nabiulin smiley
Rydoma (RU / 0)
6/25/18
62.45

72.28
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
6/23/18
71.94

71.94
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
6/23/18
69.97

80.99
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/18
202.27

37.58
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/15/18
117.71

38.11
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
366.08

39.54
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
228.11

57.78
Sergey Kurokhtin
Shchekino (RU / 0)
9/9/18
112.83

37.41
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
9/8/18
343.43

40.98
Sergey Kurokhtin
Shchekino (RU / 0)
9/8/18
182.40

26.41
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/8/18
173.53

49.33
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
9/8/18
131.63

60.17
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/2/18
329.26

54.81
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
9/2/18
176.05

48.72
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
9/1/18
276.55

46.55
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/31/18
274.86

67.16
Anton Minskiy
Shchekino (RU / 0)
8/31/18
158.24

41.11
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/30/18
32.77

40.74
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/29/18
118.92

60.13
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/28/18
128.21

43.20
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/27/18
112.41

43.18
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/26/18
407.62

97.29
Anton Minskiy
Usman (RU / 0)
8/26/18
312.28

71.56
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/25/18
262.60

50.28
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/24/18
107.19

24.35
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
405.48

31.23
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
215.12

45.98
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/23/18
88.94

55.22
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/21/18
208.80

71.43
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/20/18
174.61

70.08
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/19/18
309.71

70.16
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/19/18
283.40

82.61
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/18/18
340.45

76.03
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/18/18
214.20

51.15
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/18/18
166.30

82.11
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/18/18
124.30

36.82
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
368.13

35.05
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
208.48

33.38
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/17/18
142.44

34.25
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/15/18
229.02

62.89
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/14/18
253.92

30.43
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/14/18
185.27

38.08
Kristina Yaroshevich
Shchekino (RU / 0)
8/14/18
97.41

33.14
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/12/18
221.49

63.53
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/11/18
326.48

67.57
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/11/18
174.26

32.29
Evgeny Nabiulin smiley
Shchekino (RU / 0)
8/11/18
92.00

31.18
SERGEY NADTOCHIY
Serres La Bat... (FR)
8/10/18
328.82

59.18
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/9/18
411.02

53.79
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/9/18
388.80

40.10
Fedor Yaremenko
Shchekino (RU / 0)
8/8/18
361.86

67.11
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/7/18
290.25

64.07
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
8/6/18
167.72

75.74
Alexey Kucherov
Usman (RU / 0)
FLIGHT TEAM
Alexander Schleicher
HPH
Rent a Glider
Peter H. Braasch
M+D Flugzeugbau
Tost
Bürklin
Siebert
Cobra Trailer
WINTER Instruments
Segelflugschule Wasserkuppe
Jonker Sailplanes
Air Avionics
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
ILEC
Deutscher Wetterdienst
LANGE Aviation GmbH
TopMeteo
LXNAV
Bitterwasser
Clouddancers
IMI Gliding
binder
DG Flugzeugbau